Необхідність ПЕТ обстежень в лікуванні пацієнтів.

З початку 1990-х років протягом двох десятиліть тривають історичні дебати з приводу необхідності проводити лікування за схемою ВЕАСОРР-ескальований (EB) первинним хворим на лімфому Ходжкіна (ЛХ) з пізніми стадіями або інтенсифікувати лікування лише пацієнтам з рецидивом/резистентним перебігом захворювання. Аналогічні питання виникають при виборі тактики лікування у пацієнтів з ранніми стадіями хвороби: чи проводити  комбіноване лікування (хіміо та радіотерапія) для всіх пацієнтів або променева терапія може не проводитись в деяких випадках? В основі цих питань лежить мета зменшення надмірної токсичності. Незважаючи на доведену перевагу EB в порівнянні зі стандартним ABVD, як спочатку описано Bonadonna і ін. [1], а потім, опубліковано дані чотирьох рандомізованих клінічних досліджень [2-5], великий мета-аналіз (2868 пацієнтів з поширеною  стадією ЛХ) показав, що немає ніяких істотних відмінностей показників загальної виживаності (ЗВ) між групами, які отримували ABVD та EB  [6]. Отже, мінімум шість циклів ABVD і максимум вісім, як і раніше, залишається стандартом вибору першої лінії терапії при поширеній стадії ЛХ в більшості країнах.

Однак, найбільш переконливим аргументом на користь індивідуального підходу до терапії являється ризик хіміорезистентності окремих пацієнтів, та ряд ускладнень, пов’язаних із лікуванням. На ранніх стадіях ЛХ як основне захворювання не головна причина смерті протягом 5 років після закінчення терапії.  Пацієнти частіше помирають в наслідок вторинних новоутворень та ускладнень з боку серцево-судинної системи [7]. Тому не дивно, що пошук надійних маркерів [8] для прогнозування відповіді пухлини на терапію індивідуально в кожному окремому випадку являється дуже важливим в умовах лікування новоутворення, коли рівень захворюваності та смертності пацієнтів від лікування вищий, ніж захворюваність та смертність від самої хвороби. Онкологічна діагностика  відіграє вирішальну роль в якості оцінки відповіді на терапію, особливо, при індивідуальному підході, котрий все частіше стає стандартом.

Прогнозування відповіді пухлини на терапію повинно бути швидким та об'єктивним: визначення адекватної відповіді за допомогою методу візуалізації залежить від адекватності тесту для оцінки відповіді пухлини під час лікування.

18Фтор-2-дезоксиглюкоза (ФДГ) позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) являється стандартною процедурою для стадіювання та оцінки відповіді на терапію у хворих на ЛХ та деяких підтипів неходжкінських лімфом [9,10]. ПЕТ в комбінації з комп’ютерною томографією (ПЕТ/КТ), яка проводиться перед, під час та після терапії, має високе прогностичне значення для прогнозування відповіді на першу лінію терапії у хворих на ЛХ [11-15]. ПЕТ дозволяє оцінити метаболічні зміни, які виникають як на початку лікування, так і після першого [14], другого [15] та третього [14] циклів хіміотерапії (ХТ), прогнозуючи результати лікування за схемою ABVD у хворих на ЛХ з пізніми стадіями [16]. 3-річна безрецидивна виживаність (БРВ) у ПЕТ-позитивних та ПЕТ-негативних пацієнтів після 2-х курсів ХТ (ПЕТ-2) склала 12-30% та 90-95% відповідно [16]. Висока прогностична цінність ПЕТ сканування асоціюється, в основному, з високою хіміочутливістю ЛХ, яка відображається швидким зниженням метаболічної активності  у пацієнтів, які відповіли на терапію [17].

В 2009 р. проведена міжнародна зустріч гематологів та спеціалістів з ядерної медицини (Дювіль, Франція) для визначення простих та продуктивних критеріїв оцінки проміжного ПЕТ для лімфом [18]. Розроблену в Guy`s and St. Thomas` Hospital (Лондон) 5-ти значну шкалу (5-PS) схвалено, прийнято та названо “Deauville criteria”. Прогностична та репродуктивна інтерпретація правил щодо визначення даних ПЕТ сканування  згідно Дювіль критеріїв,  ретроспективно підтверджені на основі великої когорти пацієнтів з пізніми стадіями ЛХ, які отримали курси ABVD [19,20].

Результати опублікованих досліджень, щодо проведення проміжного ПЕТ/КТ (ПЕТ-2) показали, що це кращий прогностичний критерій, ніж IPS для хворих, які отримують лікування за схемою ABVD (Italian-Danish study) [4]. Нещодавній ретроаналіз показав, що загальна чутливість щодо визначення відповіді на лікування у хворих на ЛХ при лікуванні за схемою ABVD склала від 13% до 100% та специфічність від 67% до 100 %. Однак, ці дослідження не включали порівняння за різним часом проведення проміжного ПЕТ/КТ протягом курсу лікування та різницю методики проведення ПЕТ/КТ. Більшість досліджень використовували одне стандартне проведення ПЕТ/КТ. Опубліковані методи не були послідовними, що не дозволяє судити про те, як ці результати можуть бути ефективно використані в клінічній практиці.

Очікуються результати декількох довготривалих перспективних досліджень щодо оцінки ролі проміжного ПЕТ сканування для пацієнтів з ранніми та пізніми стадіями ЛХ за двома напрямками: а) зменшення токсичності за допомогою редукції лікування або навіть відміна променевої терапії для ПЕТ-2-негативних пацієнтів; б) ескалація лікування для ПЕТ-2-позитивних пацієнтів після 2 курсів стандартної ХТ [21].

На сьогодні 3 міжнародні мультицентрові дослідження для пізніх стадій ЛХ, схожі за дизайном, закрили вже набір пацієнтів: UK NCRI RATHL [22], SWOG-CALG-B S016 [23], Italian GITIL/FIL HD067[24]. Важливо те, що всі дослідження адаптовані до інтерпретації ПЕТ-2 згідно критеріїв Deauville 5-PS. Можливо довгоочікувані результати цих ПЕТ-адаптованих клінічних досліджень допоможуть вирішити дилему, щодо розумного використання консолідуючої променевої терапії, кількості курсів ХТ та необхідності ескалації протоколів лікування для хворих з ЛХ.

Підготували лікарі відділення онкогематології

Національного інституту раку України:

Ольга Новосад, Ян Пастушенко, Тетяна Скрипець.